Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Formy i czas trwania sesji terapeutycznych ustala Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, powołany przez Dyrektora Przedszkola. Dobór metod i zadań terapeutycznych dostosowany jest indywidualnie do każdego dziecka i wynika z zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych, obserwacji prowadzonych w grupie przedszkolnej, wywiadu z rodzicami oraz diagnozy funkcjonalnej sporządzonej w placówce. Każde dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego posiada Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny i jego Modyfikację, przeprowadzaną obowiązkowo co pół roku lub częściej- w zależności od potrzeb.