Terapia specjalna pedagogiczna

Zajęcia z pedagogiem specjalnym prowadzone są indywidualnie od 30 do 45 min. w tygodniu. Dobór metod, technik, zadań i form dostosowany jest do potrzeb rozwojowych i możliwości dziecka i wyznaczany na podstawie diagnozy funkcjonalnej. W pracy rewalidacyjnej wykorzystywane są przede wszystkim metody znane, zweryfikowane naukowo i cieszące się uznaniem: w tym: elementy terapii behawioralnej, programu TEACCH E. Schoplera, Metody Krakowskiej J. Cieszyńskiej, terapii ręki, integracji sensorycznej, terapii rozwoju teorii umysłu, programu rozwoju percepcji wzrokowej M. Frostig i D. Horne. Główne cele pracy terapeutycznej, dostosowane indywidualnie do dziecka, dotyczą w szczególności rozwijania: koncentracji uwagi, naśladownictwa, podążania za poleceniami, współpracy, mowy i komunikacji, percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej, pamięci słuchowej, wzrokowej i ruchowej, orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej, sprawności manualnej, sprawności motorycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej ( w tym: umiejętności grafomotorycznych), myślenia (przyczynowo-skutkowego, sytuacyjnego, przez analogię) oraz czynności poznawczych (w tym: znajomość kolorów, wielkości, kształtów, liter, cyfr, nauka liczenia, elementarna wiedza o otaczającym świecie.) Wiodącymi formami są gry i zabawy percepcyjno-poznawcze (np. historyjki obrazkowe, quizy, zagadki, zadania oparte na dobieraniu w pary, segregowaniu, wykluczaniu ze zbioru, szukaniu podobieństw), percepcyjno-motoryczne (np. memory, domina, loteryjki, układanki, puzzle, gry planszowe i grafomotoryczne karty pracy o różnej tematyce); konstrukcyjne i manipulacyjne zabawy zręcznościowe; zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe: zabawy sensoryczne (z tworzywami przekształcalnymi, sypkimi, materiałami o różnej fakturze itd.) oraz tematyczno-symboliczne zabawy relacyjne.