Profil Psychoedukacyjny PEP-R

Profil Psychoedukacyjny PEP-R E.Schoplera jest narzędziem badającym zachowania i umiejętności dziecka, aby określić deficyty w zakresie poszczególnych funkcji oraz dysharmonii ich rozwoju. Test służy oszacowaniu poziomu funkcjonowania dziecka – określa specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Uwzględnia dwa aspekty funkcjonowania:

  1. Czynności istotne dla procesu rozwoju i uczenia się takie jak: naśladowanie, percepcja, motoryka, koordynacja wzrokowo – ruchowa, czynności poznawcze, komunikacja-mowa czynna.
  2. Bada stopień zaburzeń zachowania w zakresie nawiązywania kontaktów społecznych i reakcji emocjonalnych, zabawy i zainteresowania przedmiotami, reakcji sensorycznych na bodźce oraz komunikowania się.

W teście stosuje się trzystopniową skalę oceny, każde zadanie może zostać: zaliczone, obiecujące i nie zaliczone. Ocena obiecująca dotyczy zadania wykonanego częściowo lub wykonanego przez dziecko po wcześniejszej demonstracji przez badającego. Ukazuje ona umiejętności, nad którymi trzeba pracować, aby się rozwinęły. Wyznaczają tzw. strefę najbliższego rozwoju. Głównym przeznaczeniem testu Profil Psychoedukacyjny PEP-R jest dostarczenie informacji niezbędnych do zaplanowania zindywidualizowanych celów terapii i nauczania. Sygnalizuje konieczność diagnozy w kierunku autyzmu lub jej weryfikacji. Test jest pomocnym narzędziem przy tworzeniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.