Konsultacje z rodzicami

Specjaliści opracowują i konsultują z rodzicami oraz wychowawcami programy (w tym Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego). Po konsultacjach opracowywane są wskazania do pracy w placówce oraz do indywidualnej pracy w domu. Ponad to rodzice mogą zwracać się po pomoc psychologiczną w przedszkolu, która odbywa się w formie indywidualnych konsultacji odbywających się w terminie dogodnym dla rodziców. W placówce raz w semestrze odbywają się też zebrania zespołu specjalistów z rodzicami wszystkich dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Celem konsultacji jest poznanie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci oraz ukierunkowanie działań edukacyjno–terapeutycznych i wychowawczych.

Konsultacje z psychologiem skierowane są do rodziców/opiekunów dzieci które:

  • mają specjalne potrzeby edukacyjne i są zakwalifikowane do kształcenia specjalnego,
  • mają trudności adaptacyjne i emocjonalne,
  • przejawiają trudności w przystosowaniu społecznym,
  • mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych,
  • wyróżniają się poziomem wiadomości i umiejętności.